ПошукОстанні новини

Всесвітній день з...

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ НЕБЕ...

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІ...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ

В НОГУ ІЗ СУЧАСНИ...

Успішне ЗНО: Мате...

Спецпроект "Істо...

День українського...

День Святого Вале...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...

МАТЕМАТИКА.ПРОСТО

Канал ліцею

Опитування

Оцініть сайт

      
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Адреса

07201
Київська область,
смт Іванків,
вул. Ярова, 6
tdymarchuk@ukr.net
Тел.: 045-915-14-05
На карті

Написати директору

QR code

Copyright

Використання матеріалів та статей сайту для публікації на інших ресурсах лише з дозволу адміністрації ліцею. При використанні наших матеріалів обов'язково вказуйте джерелом lyceum.net.ua

Всі права застережено
© 2009-2019

СТАТУТ ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ЛІЦЕЮ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Категорія: Освітній процес » Документи

Завантажити статут [161.5 Kb] (cкачано: 48)


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Іванківський районний ліцей Київської області (далі – Ліцей) – загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти понад державний мінімум, з профільним навчанням і допрофільною підготовкою, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді, створений 01.09.1999 року (відповідно до розпорядження Іванківської районної державної адміністрації № ____ від _________1999 р.), знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса Ліцею: 07200, Україна, Київська область, смт.Іванків, вул. Орєхово-Зуєвська, 6; тел. 5-14-05.

1.3. Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, власну атрибутику.

1.4. Засновником ліцею є відділ освіти Іванківської районної державної адміністрації ( далі – Засновник).

1.5. Головною метою Ліцею є розвиток і формування соціально зрілої, культурної, конкурентноспроможної, творчої особистості – громадянина свого співтовариства, України, світу.

1.6. Головними завданнями Ліцею є:
• забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
• навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей, сприяння розвитку інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України;
• створення умов для здобуття загальної середньої освіти з поглибленим диференційованим навчання з дисциплін природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів та підготовка випускників до навчання у вищих навчальних закладах;
• виховання громадянина України;
• виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
• педагогічна підтримка здібних і обдарованих дітей, розкриття творчого потенціалу учнів;
• розробка та апробація інноваційних ідей та концепцій, що сприяють якісним змінам в навчальній та виховній діяльності педагогічного коллективу;
• пошук і відбір на на навчання творчо обдарованих та здібних дітей.

1.7. Ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами.

1.10. У Ліцеї визначена українська мова навчання. Запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів, профілі навчання: економічний і правовий. За бажанням учнів та їх батьків, тенденціями розвитку регіону, суспільства та держави можуть вводитись інші профілі.

1.11. Ліцей має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Іванківської РДА;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу.

1.12. У Ліцеї створюються та функціонують циклові комісії вчителів суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін, методичне об’єднання класних керівників, творчі групи тощо.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти Іванківської РДА і здійснюються Іванківською районною лікарнею.

1.14. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


2.1. Ліцей організовує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план ліцею погоджується педагогічною радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Іванківської районної державної адміністрації. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Ліцей має 2 ступені навчання і виховання. ІІ ступінь (І-ІІ курси, які відповідають 8-9 класам загальноосвітньої школи), забезпечує: - ґрунтовні знання з базових дисциплін, як основу для переходу до наступних рівнів освіти; - мотиваційну готовність до трудової діяльності або набуття кваліфікації через різні форми професійної підготовки з урахуванням ранньої допрофесійної спеціалізації; - формування високих громадських якостей та світоглядних позицій.
ІІІ ступінь (ІІІ-ІV курси, які відповідають 10-11(12) класам загальноосвітньої школи), на основі досягнутої базової середньої освіти, забезпечує: - поглиблену спеціалізовану допрофесійну підготовку учнів з обраного профілю; - формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, громадянську позицію особистості; - можливість здобуття освіти вищого рівня; - Ліцей має право організовувати проліцейні класи-групи за додатковим навчальним планом.

2.6. До ліцею зараховуються учні загальноосвітніх шкіл, які закінчили 7 (9) клас і пройшли конкурсний відбір. Умови конкурсу затверджуються директором ліцею за погодженням з відділом освіти Іванівської РДА, згідно з Інструкцією про конкурсний прийом учнів до ліцею. За наявності вільних місць ліцей може додатково проводити набір на старші курси ліцею. Зарахування до ліцею здійснюється до початку навчального року і оформляється наказом директора ліцею. Зарахування учнів загальноосвітніх шкіл до випускного курсу ліцею не допускається. Кожний учень може переходити протягом навчального року до іншої школи на підставі документа про освіту, поточну успішність та заяви батьків. Учні, які мають за підсумками навчання за семестр, рік початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, на основі рішення педагогічної ради наказом директора відраховуються з Ліцею, про що письмово у двотижневий термін повідомляється орган управління освітою.

2.7. Ліцей, залежно від потреб населення, може мати у своєму складі загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання.

2.8. Навчальний рік у ліцеї починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням літньої сесії та державної підсумкової атестації. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.9. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тривалість навчального тижня щороку визначається директором за погодженням з районним відділом освіти при умові дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Тижневий режим роботи Ліцею фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. Доцільність ведення учнями щоденника, виставлення учням Ліцею оцінки з поведінки, її критеріїв визначаються педагогічною радою Ліцею.

2.15. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Учні, які мають за результатами річного підсумкового оцінювання середній, достатній та високий рівень навчальних досягнень, переводяться до наступного курсу за наказом директора Ліцею. Педагогічна рада Ліцею може приймати рішення про проведення перевідних екзаменів з окремих предметів для учнів невипускних курсів. У разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх заміняють) з річною підсумковою оцінкою йому надається можливість скласти екзамен з відповідного предмета комісії, які створює Ліцей або районний відділ освіти.

2.18. Порядок переведення і випуск учнів ліцею визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.19. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку встановленому Міністерством освіти та науки України. З метою утвердження відкритості і прозорості в діяльності ЗНЗ Ліцей повинен сприяти участі учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні випускників, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів; надавати можливість кожному учаснику зовнішнього незалежного оцінювання проходити тестування з навчальних предметів, зазначених у відповідному наказі Міністерства освіти і науки України.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що визнані наказом Міністерства освіти і науки України основними, зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти.

2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації, порядок проведення якої визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.21. За навчальні досягнення високого рівня (10-12 балів) учні 8, 10 (11) класів нагороджуються похвальним листом „За високі досягнення у навчанні”. Відповідно до Положення про золоту медаль „За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль „За досягнення у навчанні” випускники Ліцею можуть нагороджуватися Золотою та Срібною медалями. Відповідно до Положення про похвальну грамоту „За високі досягнення у вивченні окремих предметів” випускники Ліцею можуть нагороджуватися Похвальною грамотою.
Учням, які закінчили дев’ятий клас основної школи і мають навчальні досягнення високого рівня (10-12 балів) за підсумками семестрів, року, державної підсумкової атестації, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.22. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.23. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.


ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Ліцеї є:
учні (ліцеїсти);
керівники;
педагогічні працівники;
бібліотекар;
інші спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів (ліцеїстів), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:
• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, базою Ліцею;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (ліцеїстів);
• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
• переходити до відповідного класу загальноосвітньої школи;
• на моральне і матеріальне заохочення відповідно до Положення.

3.4. Учні зобов’язані:
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни;
• дотримуватись ділового стилю одягу;
• піклуватися про честь і авторитет закладу.

3.5. За невиконання учнями своїх обов’язків, Статуту Ліцею, Етичних норм на учнів можуть бути накладені дисциплінарні стягнення: зауваження вчителя, догана директора Ліцею, направлення-представлення щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, які їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік. За нанесення учнями ліцею умисних матеріальних збитків обладнанню установи, субсідарну матеріальну відповідальність несуть батьки (особи, які їх заміняють). Забороняється куріння в приміщенні та на території Ліцею.

3.6. Педагогічними працівниками Ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експеримен-тальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
• користування подовженою оплачуваною відпусткою;
• представляти Ліцей в державних органах управління, організаціях, на конференціях, семінарах при наявності відповідних повноважень від керівництва закладу;
• на допомогу з боку адміністрації, органів управління освітою у підвищенні свого науково-методичного рівня.
   Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:
  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
  сприяти зростанню іміджу Ліцею;
  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
  виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
  готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
  захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
  виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
  брати участь у роботі педагогічної ради, нарад, зборів, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, методичних підрозділів.

3.10. У Ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
звертатись до органів управління освітою, директора Ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Ліцеї;
керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;
проводити консультації для педагогічних працівників;
брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.15. Представники громадськості зобов’язані:
дотримуватися статуту Ліцею, виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ


4.1. Управління Ліцеєм здійснюється відділом освіти Іванківської РДА. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор Ліцею та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: - працівників Ліцею - зборами трудового колективу; - учнів Ліцею – класними зборами; - батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 10, учнів 10, батьків і представників громадськості - 10. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори (конференція) правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають голова ради Ліцею, делегати, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, Засновник. Загальні збори (конференція):
- обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово – господарської діяльності навчального закладу;
- затверджує основні напрями вдосконалення навчально- виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Ліцею.

4.3.1. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Ліцею. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
   Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, Засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації Ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею.

4.3.5. Очолює раду Ліцею голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:
- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
- затверджує режим роботи навчального закладу;
- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; - організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При Ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;
- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчального закладу;
- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
- запобігання дитячій бездоглядності;
- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; самоврядування; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.
   Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. Голова піклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Ліцею, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази Ліцею;
- залучати додаткові джерела фінансування Ліцею;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Ліцею;
- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор Ліцею:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку майном закладу і коштами;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором ліцею і затверджується відділом освіти Іванівської РДА. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У Ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган- педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею;
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У Ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА


5.1. Матеріально-технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно Ліцею належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Ліцею складається із навчальних кабінетів, а також спортивного, тренажерного, актового і виставкового залів, бібліотеки, лінгафонного, мультимедійного і комп’ютерного кабінетів тощо. Ліцей користується їдальнею, спортивним майданчиком та кабінетом фізики Іванківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відповідно до наказу Засновника.


VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


6.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису Ліцею є:
- кошти Засновника;
- кошти державного (місцевого) бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти фізичних, юридичних осіб;
- кошти, отримані за надання платних послуг;
- доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
- внески батьків у фонд матеріально-фінансової допомоги ліцею, розміри яких визначається батьківською громадою закладу;
- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб.
   Ліцей звільняється від оподаткування прибутку (доходу) без обмеження рівня рентабельності.

6.3. Ліцею за наявністю асигнувань виділяються додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання в межах 8-ми тижневих годин на кожну навчальну групу, а для організації позакласної (гуртки, лекції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи Ліцею виділяються додаткові кошти з розрахунку – 1500 годин на рік.

6.4. У Ліцеї створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються навчальним закладом відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.5. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням Засновника Ліцею бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.7. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до законодавства.

6.8. Ліцей має право надавати додаткові платні освітні послуги. Розміри оплати за них визначаються педрадою Ліцею. Планові завдання Ліцею на розвиток будь-яких платних послуг не встановлюється.
   Ліцей має право займатися видавничою діяльністю.


VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


7.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ


8.1. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, відділ освіти Іванківської РДА .

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.


IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ


9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Ліцею приймає Засновник. Реорганізація Ліцею відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Завантажити статут [161.5 Kb] (cкачано: 48)
 (голосів: 6)
| 02.12.2017 | Переглядів: 2742 | Коментарів: 0

Додавання коментаря


Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
Включіть це зображення для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно коду
Введіть код: